e-pdd.ujp.gov.mk Archives - Bits of insurance

Комплетен водич за оданочување на земјоделците: Како да се плати данок на доход од продажба на сопствени земјоделски производи

Под доход од продажба на земјоделски производи се подразбираат доходот остварен од производство, доработка, преработка и пласман на сопствени земјоделски […] Повеќе »