товар Archives - Bits of insurance

Што е потребно да направите за да се стекнете со задолжително здравствено осигурување кое е на товар на Фондот за здравствено осигурување

Со Законот за здравствено осигурување се уредува здравственото осигурување на граѓаните, правата и обврските од здравственото осигурување, како и начинот […] Повеќе »