осигурителни друштва Archives - Bits of insurance

Мерки и дејствија за спречување на перење на пари во осигурителните друштва

Перењето нa пари и финансирањето на тероризмот се глобални проблеми. Овие активности ја компромитираат стабилноста, транспарентноста и ефикасноста на финансиските […] Повеќе »