Важноста на личната врска при продажбата на осигурувањето - Bits of insurance

Важноста на личната врска при продажбата на осигурувањето

Личните врски, контакти, начинот на комуникација, отвореноста и ентузијазмот,  се значајни во сите сектори вклучувајќи го тука и осигурувањето. Пазарот на трудот станува се подинамичен и поотворен, па така сме сведоци на чести огласи каде што се бараат нови вработени и секојдневно се отвараат нови работни позиции, кои се во тек со потребите на клиентите.

Конкретно во секторот осигурување е посебно значајно како една од вештините која би ја поседувале новите вработени, да биде истакната и комуникацијата, и исто така се бара од потенцијалниот вработен на има добри лични контакти. Едно широко и опсежно истраување токму во осигурителниот сектор за тоа што ги привлекува клиентите да се одлучат за конкретен бренд, вели дека брендот (името на компанијата) влијае само 7{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} на нивната конечна одлука, а останатите 93{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} се на пристапот, односот  и довербата на оној кој им го понудил осигурувањето.

Кога се работи за квалитет, нормално дека секој сака да има добри и компетенти вработени, бидејќи имиџот и сликата која се претставува на јавноста за компанијата,  во огромна мера зависи од вработените и впечатокот кој тие го оставаат. Секако, тоа е со добра причина, особено во неживотното осигурување, каде скаденцата на осигурувањето е секоја година, за разлика од животното каде се работи генерално со подолги рокови. Исто така личните контакти се исклучително важни и кај надворешните соработници на компаниите кои работат во секторот осигурување од потполно истите причини.

Од аспект на осигурителна компанија, широките познанства и добрите контакти со потенцијалните клиенти значат долгорочна покриеност на еден клиент, а гледајќи од аспект на клиент, тоа значи долгорочна поддршка и сервис.

Во контекс на горенаведеното, Осигурувањето како сектор кој е повеќе насочен кон давање на услуга кон клиентот отколку администрирање на работи, проблеми и ситуации, особено се занимава со обука на своите вработени. Целта е  да се има добро обучен кадар кој е посебно насочен кон добрата комуникација и кој станува препознатлив за брендот кој го застапува. Во минатото можеби помалку, но сега се почесто се посветува внимание на обуки и тимбилдинзи, кои придонесуваат да се постигне посакуваниот ефект, а истовремено и да ги мотивираат вработените. Дополнително личните контакти и блискоста со клиентите, овозможуваат полесен скрининг и полесно дијагностицирање на потребите на клиентот, со што се овозмоува пак полесно подготвување на понуда за конкретната потреба на клиентот.

Попустите и придобивките кои се наменети за клиентите, посебно кон оние кои се верни на брендот на подолг рок, дополнително можат да придонесат за зацврстување на личниот однос на агентот со клиентот и обратно. Најдобри продавачи се оние кои преку контактот создаваат врска со клиентот, па тој контакт не е само површен туку се базира на доверба и отвореност.

Во секој случај, предизвикот за поседување на добри интерни и екстерни канали на продажба, со добри лични контакти, е на страна на осигурителните компании, бидејќи неретко се има случувано при заминување на некој вработен да се одземе и цела низа на клиенти. Ова е тешко возможно во компаниите кои продаваат животно осигурување бидејќи се работи за долгорочен производ, но доста чест случај во компаниите кои продаваат неживотно осигурување.  Токму оттука, произлегува и интересот на компаниите да најдат продавачи со добри лични контакти, но и добро да ги мотивираат, се со цел да не ги изгубат и вработените и клиентите.

Вниманието посветено кон личен контакт, негово одржување и надградување, може да биде значајно и за компанијата и за вработениот но и за клиентот. Конечно, ако во дваесетиот век светот го движеше иновацијата, во овој век тоа е информацијата.

Авторски псевдоним: Гане Ангелов