Раст на блокчеин технологијата во осигурителниот сектор - Bits of insurance

Раст на блокчеин технологијата во осигурителниот сектор

Една од најголемите компании за анализа на потенцјали и промени на пазарите, ReportLinker, предвидува дека блокчеин технологијата на светско ниво ќе порасне на 1,4 милијарди долари во 2023 година од сегашните 64,5 милиони долари.

Лажните барање за исплата на штети, барањата за поголема транспарентност и доверливост, фокусираноста кон намалување на трошоците на економијата ќе го потикне развивањето на оваа технологија. Растот на технологијата и се поголемата нејзина искорисливост ќе доведе до раст во сите индустрии каде што ќе се примени. Така мислиме дека ќе е и со осигурувањето каде што ќе се намали времето на чекање за трансакции.

Управувањето со идентитет и детекција на измами се очекува да добие раст некаде околу 2020 година. Статистички гледано компаниите на гордишно ниво губат значајна сума секоја година. Сумата која ја губат компаниите достигнува и над 80 милијарди долари годишно.

Очекувањата се дека на азископацифичкиот осигурителен пазар ќе има најбрз раст. Тоа е последица од фактот што овој регион неуморно работи на усвојувањата и дирекна примена на можностите кои ги нуди блокчеи.