Тендер за осигурување на имотот и вработените во ЈП за државни патишта - Bits of insurance

Тендер за осигурување на имотот и вработените во ЈП за државни патишта

Јавното претпријатие за државни патишта распиша оглас за колективно осигурување на вработените, каско осигурување на возила, осигурување од автоодговорност и осигурување на имот (недвижности и опрема).

Вредност на договорот без ДДВ е 2.000.000 денари, а главен критериум за доделување на договорот е најниската цена.