Хрватите се осигураат себеси па автомобилите - Bits of insurance

Хрватите се осигураат себеси па автомобилите

Во Хрватска се забележа раст од 9,19 проценти на БПП во првата половина од 2018 година. Според извештајот на Хрватското биро за осигурување вкупната бруто премија изнаеусва 727,9 милиони евра. Од нив 503,8 милиони евра се од полиси за неживотно осигурување а остатокот припаѓа на полиси од животно осигурвање. Споредбено со лани и во двата сектори има раст, во животно осигурување има раст од 8,5 проценти а во неживотно осигурување раст од 9,5 проценти.

https://bitsofinsurance.bitnamiapp.com/2018/07/09/online-prodazbata-vo-hrvatska-postojano-raste/

Во неживотното осигурување доминира осигурување на моторни возила кое спаѓа под АО. Премијата која ја носи оваа гранка во неживотното осигурување е една петина од истото и тоа изнесува 153,4 милиони евра. Во животното осигурување доминираат традиционалните полиси. Премијата која ја опфаќаат е 175 милиони евра. ОВа е покажател дека во Хрватска повеќе граѓаните вложуваат во осигурување на својот живот отколку за својот живот. Со ова покажуваат дека нивната свест е далеку поразвниена од сите држави од регионот.

https://bitsofinsurance.bitnamiapp.com/2018/07/09/novo-osiguruvanje-za-turistite-vo-hrvatska/