{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}title{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} {575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}sep{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} {575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}sitename{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}

Еуросиг мора да се докапитализира

eurosig

Осигурителната компанија Еуросиг лани имала загуба од 1 милион евра. Годинава од Агенциајта за капитално осигурување доби наредба да се докапитализира со 865.000 евра. Причината за ваквата наредба е тоа што Еуросиг со капитал кој го поседува е под законскиот минимум.

Доколку осигурителните компании се под законскиот миниум и не најдат помош за докапитализација ќе мора да прекинат со работење.

Исто така Ревизорите утвриле дека Еуросиг купила земјиште од 1,8 милиони евра. Цената која е платена е повисока од цените на пазарот.