{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}title{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} {575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}sep{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} {575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}sitename{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}

EIOPA обајви месечни технички информации

eiopa

На 5 јули 2018 година, Европскиот надзорен орган за осигурување и професионални пензии (EIOPA) објави ажурирани месечни технички информации за структурата на без ризичната  каматна стапка во границите што ги дава Solvent II.

Овие технички информации се пресметуваат врз основа на техничката документација објавена на 1 февруари 2018 година. година.

Целата документација поврзана со објавените технички информации е достапна тука.

Во исто време, ЕИОПА објави ажурирани месечни технички информации за симетричното приспособување на трошоците за сопствениот капитал во границите на Solvent II. Техничките информации се достапни на веб-сајтот на EIOPA.

Во продолжение може да ја прочитате студијата за пазарниот и кредитниот ризик.