Меркур Осигурување: Нето добивка од 27.7 милиони куни - Bits of insurance

Меркур Осигурување: Нето добивка од 27.7 милиони куни

merkur-osiguranje
Меркур осигурвање оставри добивка од 27.7 милиони куни во 2017 година, што е одраз на стабилната работа на дружтвото, добро управување со трошоците и конзервната политика на вложување стои во годишниот извештај.

Бруто премијата на Меркур осигурување од 280.1 милион куни представува зголемување од 3.4{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} во однос на 2016 година, додека растот од 2.5 {575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} ги донесе на 11-тото место во Хрватска. Во животнотно осигурување имаат забележано раст од 3.5{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} и го завзема 7-мото место. Во сегмент на неживотното осигурување доминира автоодговорност со 33.5{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}.