Предлог членови на Советот експерти на АСО - Bits of insurance

Предлог членови на Советот експерти на АСО

aso-logo

Владата на Република Македонија на седница одржана на 19.06.2018 година, заклучи да му предложи на Собранието на Република Македонија за членови на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето да ги именува: Сулејман Ахмеди (професионално ангажиран со полно работно време со мандат од 5 години), Злате Симоновски (професионално ангажиран со полно работно време, со мандат до истекот на мандатот на членот на кој му престана вршењето на должноста) и Александра Кокароска (непрофесионално ангажиран член).

Повеќе информации може да најдете на следниот линк.