Осигурување на домашни миленици - Bits of insurance

Осигурување на домашни миленици

pets

Домашни миленици и другите животни се од непроценлива вредност за сопствениците. Осигурете ги во случај на незгода или болест.

И покрај големата грижа, животните можат да се разболат, да се повредат, па дури и да угинат. Тоа може да значи дополнителен непланиран трошок, затоа погрижете се за осигурување на животните.

КОИ ЖИВОТНИ МОЖЕ ДА ГИ ОСИГУРАТЕ?

 • Копитари;
 • Говеда;
 • Свињи;
 • Ситна стока (овци и кози);
 • Пердувести животни;
 • Мали месојади животни (мачки и кучиња);
 • Пчели;
 • Риби;
 • Егзотични животни.

За склучување на осигурување потребно е:
Животните да бидат здрави и сопственикот да ги осигури сите животни од ист вид со иста намена за одгледување.

ОД КОИ ОПАСНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ГИ ОСИГУРАТЕ ЖИВОТНИТЕ ?

 • Смрт од болест
 • Смрт од несреќен случај