Студија од Алианс за ризикот од природните непогоди - Bits of insurance