СООПШТЕНИЕ: Новите термини за полагање стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување и стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи - Bits of insurance

СООПШТЕНИЕ: Новите термини за полагање стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување и стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи

aso-logo

Лицата кои се пријавиле за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник во осигурување односно учество на обука и полагање стручен испит за осигурителен брокер, дека новите термини за полагање на стручниот испит за вршење работи на застапување во осигурување односно стручниот испит за вршење на осигурително брокерски работи се:

Прв дел (теоретски дел) на 2.5.2018 година  

Втор дел (практичен пример) на 17.5.2018 година

Кандидатите кои нема да го положат стручниот испит за застапник односно стручниот испит за брокер со првото полагање имаат право на две повторни полагања на испитот во рок од 6 месеци од денот на завршување на обуката и тоа во следните термини:

Второ полагање

Прв дел (теоретски дел) на 21.5.2018 година 

Втор дел (практичен пример) на 5.6.2018 година. 

Трето полагање

Прв дел (теоретски дел)на 7.6.2018 година.

Втор дел (практичен пример) на 21.6.2018 година.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ