Годишно собрание на Евроинс - Bits of insurance

Годишно собрание на Евроинс

Генералниот директор на Евроинс Осигурување АД Скопје – Ралица Губерова го свика годишното собрание на осигурителната компанија на 04.04.2018 во просториите на компанијата. На собранието ќе се разгледуваат извештаите за работењето во 2017, ќе се избира ревизор за 2018 година и ќе се менува статутот на друштвото.

Интегралниот оглас може да се прегледа на следниот линк: goo.gl/4a37FT

Евроинс 2017та ја заврши како осмо пласирана компанија во неживотното осигурување со 573,147,000 МКД бруто полисирана премија.  На крајот на 2016та Евроинс беше трета копманија со бруто полисираната премија од 845,595,000 МКД.