Регионална актуарска конференција – 22 февруари 2018 година - Bits of insurance

Регионална актуарска конференција – 22 февруари 2018 година

Учесниците ја проценија како плодоносна дискусијата за време на регионалната конференција во Скопје, која се одржа на 22 февруари 2018 година. Покрај другите теми за време на конференцијата нагласена е важноста на капацитетите во осигурувањето за зголемување на ефективноста на супервизијата на осигурителните компании. Исто така учесниците дискутираа и за актуарски проблеми во нестабилни економски контексти и влијанието на макроекономијата врз осигурувањето